ENGWE® Autorizovaný distribútor pre Európsku úniu. Engwe Obchod Vás víta. ♡

Podmienky predaja

1. Úvod

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a nákup produktov prostredníctvom našej webovej stránky.

1.2 Pred odoslaním objednávky na našej webovej stránke budete požiadaní, aby ste vyjadrili svoj výslovný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1.3 Tento dokument neovplyvňuje žiadne zákonné práva, ktoré môžete mať ako spotrebiteľ (napríklad práva podľa nariadení o spotrebiteľských zmluvách (informácie, zrušenie a dodatočné poplatky) z roku 2013 alebo zákona o právach spotrebiteľov z roku 2015).

2. Výklad

2.1 V týchto obchodných podmienkach:

(a) „my“ znamená našich zástupcov tejto webovej stránky s našimi podrobnosťami uvedenými v časti 22.1; a

(b) „vy“ znamená nášho zákazníka alebo potenciálneho zákazníka,

        a „nás“, „naše“ a „vaše“ by sa mali vykladať podľa toho.

3. Proces objednávky

3.1 Reklama produktov na našej webovej stránke predstavuje skôr „pozvanie na ošetrenie“ než zmluvnú ponuku.

3.2 Žiadna zmluva medzi vami a nami nenadobudne platnosť, pokiaľ a kým neprijmeme vašu objednávku v súlade s postupom uvedeným v tejto časti 3 alebo [alternatívny postup objednávky].

3.3 Ak chcete prostredníctvom našej webovej stránky uzavrieť zmluvu o kúpe produktov od nás, musíte vykonať nasledujúce kroky: musíte pridať produkty, ktoré si chcete kúpiť, do nákupného košíka a potom prejsť k pokladni; ak ste nový zákazník, musíte si u nás vytvoriť účet a prihlásiť sa; ak ste existujúci zákazník, musíte zadať svoje prihlasovacie údaje; po prihlásení si musíte vybrať preferovaný spôsob doručenia a potvrdiť objednávku a súhlas s podmienkami tohto dokumentu; budete presmerovaní na webovú stránku nášho poskytovateľa platobných služieb a náš poskytovateľ platobných služieb spracuje vašu platbu; my vám potom pošleme prvé potvrdenie; a keď skontrolujeme, či sme schopní splniť vašu objednávku, pošleme vám buď potvrdenie objednávky (v tomto momente sa vaša objednávka stane záväznou zmluvou), alebo vám e-mailom potvrdíme, že nie sme schopní splniť vašu objednávku.

3.4 Pred vykonaním objednávky budete mať príležitosť identifikovať a opraviť chyby vstupu.

4. Produkty

4.1 Nasledujúce typy produktov sú alebo môžu byť z času na čas dostupné na našej webovej stránke: Elektrické bicykle, Príslušenstvo.

4.2 Produkty dostupné na našej webovej stránke môžeme pravidelne meniť a nezaväzujeme sa pokračovať v dodávaní akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo typu produktu.

5. Ceny

5.1 Naše ceny sú uvedené na našej webovej stránke.

5.2 Z času na čas zmeníme ceny uvedené na našej webovej stránke, čo však neovplyvní zmluvy, ktoré už vstúpili do platnosti.

5.3 Všetky sumy uvedené v týchto obchodných podmienkach alebo na našej webovej stránke sú uvedené vrátane DPH.

5.4 Je možné, že ceny na webovej stránke môžu byť uvedené nesprávne; v súlade s tým budeme ceny overovať v rámci našich predajných postupov, aby sme vám pred nadobudnutím platnosti zmluvy oznámili správnu cenu.

5.5 Okrem ceny produktov možno budete musieť zaplatiť poplatok za doručenie, ktorý vám bude oznámený pred nadobudnutím platnosti kúpnej zmluvy.

6. Platby

6.1 Počas procesu platby musíte zaplatiť ceny produktov, ktoré si objednáte.

6.2 Platby môžu byť uskutočnené ktorýmkoľvek z povolených spôsobov uvedených na našej webovej stránke z času na čas.

(a) PayPal s PayPal Express / Paypal Checkout;

(b) Mastercard;

c) víza;

(d) American Express;

(a) Google Pay;

(a) Apple Pay;

6.3 Ak nám nezaplatíte akúkoľvek sumu splatnú podľa týchto obchodných podmienok v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok, potom môžeme odoprieť objednané produkty a/alebo písomným oznámením, ktoré vám pošleme, kedykoľvek zrušiť kúpnu zmluvu. pre produkty.

6.4 Ak vykonáte neoprávnenú kreditnú kartu, debetnú kartu alebo inú kompenzáciu, budete nám musieť zaplatiť do 7 dní od dátumu našej písomnej žiadosti:

a) sumu rovnajúcu sa sume kompenzácie;

(b) všetky výdavky tretích strán, ktoré nám vznikli v súvislosti s vrátením prostriedkov (vrátane poplatkov účtovaných našou alebo vašou bankou alebo spracovateľom platieb alebo vydavateľom karty);

(c) správny poplatok vo výške 25.00 EUR s DPH; a

(d) všetky naše primerané náklady, straty a výdavky vzniknuté pri vymáhaní súm uvedených v tejto časti 7.4 (vrátane, bez obmedzenia, právnych poplatkov a poplatkov za vymáhanie pohľadávok),

        a pre vylúčenie pochybností, ak nedokážete rozpoznať alebo si nepamätáte zdroj záznamu na vašom výpise z karty alebo iných finančných výkazoch a v dôsledku toho vykonáte kompenzáciu, bude to predstavovať neoprávnené vrátenie platby za účely tohto bodu 6.4.

7. Dodávky

7.1 Naše zásady a postupy týkajúce sa dodania produktov sú uvedené v našom dokumente o zásadách dodania. Presné dátumy a ďalšie informácie o doručení nájdete na našej stránke dodávka Policy.

7.2 Zabezpečíme doručenie produktov, ktoré si zakúpite, na dodaciu adresu, ktorú uvediete počas procesu platby.

7.3 Vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme vaše produkty dodali v deň doručenia uvedený v potvrdení objednávky alebo pred ním, alebo ak v potvrdení objednávky nie je uvedený žiadny dátum, do 3 až 11 dní od dátumu potvrdenia objednávky pre miestnu objednávky. Vyhradzujeme si však právo na doručenie do 30 dní.

7.4 Garantujeme, že pokiaľ nenastanú výnimočné okolnosti, všetky dodávky produktov budú odoslané do 5 dní od prijatia platby a dátumu potvrdenia objednávky podľa toho, ktorý z nich je neskorší.

8. Zmluvy na diaľku: právo na zrušenie

8.1 Tento článok 8 sa použije vtedy a len vtedy, ak nám ponúkate uzatvorenie zmluvy alebo s nami uzatvárate zmluvu ako spotrebiteľ – teda ako fyzická osoba konajúca úplne alebo prevažne mimo rámec vašej živnosti, podnikania, remesla alebo povolania. Informácie o 30-dňovej záruke vrátenia peňazí nájdete na našej stránke 30-dňová politika vrátenia a vrátenia peňazí.

8.2 Môžete odvolať ponuku na uzavretie zmluvy s nami prostredníctvom našej webovej stránky alebo zrušiť zmluvu uzatvorenú s nami prostredníctvom našej webovej stránky (bez udania dôvodu na odstúpenie alebo zrušenie) kedykoľvek počas obdobia:

(a) počínajúc predložením vašej ponuky; a

(b) končiace na konci 30 dní odo dňa, keď sa produkty dostanú do vášho fyzického vlastníctva alebo do fyzického vlastníctva osoby, ktorú ste identifikovali na ich prevzatie (alebo, ak je zmluva na dodávku viacerých produktov, šarže alebo kusy niečoho, 30 dní po dni, keď sa posledný z týchto produktov, šarží alebo kusov dostane do vášho fyzického vlastníctva alebo do fyzického vlastníctva osoby, ktorú ste identifikovali, aby si ich prevzala).

8.3 Ak chcete stiahnuť ponuku na uzavretie zmluvy alebo zrušiť zmluvu na základe popísaného v tejto časti 8, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť alebo zrušiť (podľa okolností). Môžete nás informovať prostredníctvom akéhokoľvek jasného vyhlásenia stanovujúceho rozhodnutie. V prípade zrušenia nás môžete informovať pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám sprístupníme. Aby ste dodržali lehotu na zrušenie, stačí, ak odošlete svoju komunikáciu týkajúcu sa uplatnenia práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

8.4 Ak zrušíte zmluvu na základe popísaného v tejto časti 8, musíte nám zaslať produkty späť (na nami uvedenú spätnú adresu) alebo ich odovzdať nám alebo nami poverenej osobe na ich príjem. Svoje povinnosti uvedené v tomto článku 8 musíte splniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom rozhodnutí zrušiť zmluvu. Musíte zaplatiť priame náklady na vrátenie produktov.

8.5 Ak zrušíte objednávku v súlade s týmto článkom 8, bude vám vrátená celá suma, ktorú ste nám zaplatili v súvislosti s objednávkou vrátane nákladov na doručenie k vám, okrem:

(a) ak ste si vybrali druh doručenia, ktorý je drahší ako najlacnejší druh doručenia, ktorý ponúkame, vyhradzujeme si právo ponechať si rozdiel v cene medzi druhom doručenia, ktorý ste si vybrali, a najlacnejším druhom doručenia, ktorý ponúkame ; a

b) ako je v tomto oddiele 8 ustanovené inak.

8.6 Ak sa hodnota vami vrátených produktov zníži o akúkoľvek sumu v dôsledku manipulácie s týmito produktmi z vašej strany nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania produktov, môžeme od vás túto sumu vymáhať na zmluvnú cenu. Túto sumu môžeme získať späť tak, že ju odpočítame od akejkoľvek refundácie, ktorá vám patrí, alebo vás požiadame, aby ste túto sumu zaplatili priamo nám. Manipulácia, ktorá presahuje rámec manipulácie, ktorá by mohla byť primerane povolená v obchode, bude na tieto účely „nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania produktov“.

8.7 Vrátime peniaze rovnakým spôsobom, aký bol použitý na uskutočnenie platby, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak. V žiadnom prípade vám nebudú vrátené žiadne poplatky.

8.8 Pokiaľ sme neponúkli vyzdvihnutie produktov, spracujeme vám vrátenie peňazí v dôsledku zrušenia na základe popísaného v tejto časti 9 do 14 dní odo dňa, keď dostaneme vrátené produkty alebo ( ak skôr) po dni, keď nám poskytnete dôkaz o odoslaní produktov späť. Ak sme vám neposlali produkty v čase odstúpenia od zmluvy alebo zrušenia alebo ponúkli vyzdvihnutie produktov, spracujeme vám vrátenie peňazí bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní odo dňa na ktorom sme informovaní o odstúpení alebo zrušení.

8.9 Nebudete mať žiadne právo zrušiť zmluvu, ako je opísané v tejto časti 8, pokiaľ sa zmluva týka:

(a) dodanie neprefabrikovaného tovaru, ktorý je vyrobený na základe vášho individuálneho výberu alebo rozhodnutia, alebo tovaru, ktorý je jednoznačne personalizovaný.

9. Záruky a vyhlásenia

9.1 Zaručujete a prehlasujete nás, že:

a) ste právne spôsobilí uzavrieť záväzné zmluvy;

(b) máte plnú právomoc, právomoc a schopnosť súhlasiť s týmito podmienkami;

(c) všetky informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou objednávkou, sú pravdivé, presné, úplné a nezavádzajúce; a

(d) budete môcť prevziať dodávku produktov v súlade s týmito podmienkami a našimi pravidlami dodania.

9.2 Zaručujeme vám, že:

(a) máme právo predávať produkty, ktoré si kúpite;

(b) produkty, ktoré vám predávame, sa predávajú bez akýchkoľvek poplatkov alebo zaťažení, okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach;

(c) budete mať pokojné vlastníctvo produktov, ktoré si kúpite, s výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach;

(d) produkty, ktoré si kúpite, budú zodpovedať akémukoľvek popisu uverejnenému na našej webovej stránke; a

(e) produkty, ktoré si kúpite, budú mať vyhovujúcu kvalitu.

9.3 Všetky naše záruky a vyhlásenia týkajúce sa dodávok produktov sa nemenia ani nezasahujú do týchto podmienok, dodacej politiky a našej politiky vrátenia.

9.4 Všetky naše záruky a vyhlásenia týkajúce sa dodávky produktov sú uvedené v týchto podmienkach. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a podľa časti 11.1 sú všetky ostatné záruky a vyhlásenia výslovne vylúčené.

10. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti

10.1 Nič v týchto zmluvných podmienkach nebude:

a) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z nedbanlivosti;

b) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;

(c) obmedziť akékoľvek záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných zákonov; alebo

(d) vylúčiť akékoľvek záväzky, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov,

        a ak ste spotrebiteľ, vaše zákonné práva nebudú vylúčené ani obmedzené týmito obchodnými podmienkami, s výnimkou rozsahu povoleného zákonom.

10.2 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti uvedené v tejto časti 10 a inde v týchto zmluvných podmienkach:

a) podliehajú oddielu 10.1; a

(b) riadia všetky záväzky vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s predmetom týchto podmienok, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu (vrátane nedbanlivosti) a za porušenie zákonnej povinnosti, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v týchto obchodných podmienkach.

10.3 Nebudeme voči vám zodpovední za žiadne straty vyplývajúce z akejkoľvek udalosti alebo udalostí, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly.

10.4 Nebudeme voči vám zodpovední za žiadne obchodné straty, vrátane (okrem iného) straty alebo poškodenia zisku, príjmu, výnosov, používania, výroby, predpokladaných úspor, obchodu, zmlúv, obchodných príležitostí alebo dobrého mena.

10.5 Súhlasíte s tým, že máme záujem obmedziť osobnú zodpovednosť našich úradníkov a zamestnancov a so zreteľom na tento záujem beriete na vedomie, že sme subjekt s ručením obmedzeným; súhlasíte s tým, že nebudete osobne vznášať žiadne nároky voči našim úradníkom alebo zamestnancom v súvislosti s akýmikoľvek stratami, ktoré utrpíte v súvislosti s webovou stránkou alebo týmito zmluvnými podmienkami (tým sa samozrejme neobmedzí ani nevylúči zodpovednosť subjektu s ručením obmedzeným za činy a opomenutia našich úradníkov a zamestnancov).

11. Storno objednávky

11.1 Zmluvu podľa týchto podmienok môžeme okamžite zrušiť písomným oznámením o ukončení, ak:

(a) nezaplatíte včas a v plnej výške akúkoľvek sumu, ktorá nám patrí podľa tejto zmluvy; alebo

(b) dopustíte sa akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy.

11.2 Zmluvu podľa týchto podmienok môžete okamžite zrušiť, a to tak, že nám písomne ​​oznámite ukončenie, ak sa dopustíme akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy.

11.3 Zmluvu podľa týchto podmienok môžeme zrušiť písomným oznámením, ktoré vám zašleme, ak nám v plnení zmluvy zabráni akákoľvek udalosť mimo našej primeranej kontroly, vrátane, bez obmedzenia, nedostupnosti surovín, komponentov alebo produktov alebo akéhokoľvek výpadku napájania, priemyselný spor týkajúci sa akejkoľvek tretej strany, vládne nariadenia, požiar, povodeň, katastrofa, vzbura, teroristický útok alebo vojna.

12. Dôsledky zrušenia objednávky

12.1 Ak dôjde k zrušeniu zmluvy podľa týchto podmienok v súlade s článkom 11:

(a) prestaneme mať akúkoľvek povinnosť dodávať produkty, ktoré sú nedodané k dátumu zrušenia;

(b) budete mať aj naďalej povinnosť platiť za produkty, ktoré boli dodané v deň zrušenia (bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek práva, ktoré môžeme mať na vrátenie produktov); a

(c) všetky ostatné ustanovenia týchto zmluvných podmienok prestanú platiť, s výnimkou toho, že časti 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 zostanú v platnosti aj po ukončení platnosti a budú v platnosti na dobu neurčitú.

13. Rozsah pôsobnosti

13.1 Tieto zmluvné podmienky nepredstavujú ani neovplyvňujú žiadne postúpenie alebo licenciu na akékoľvek práva duševného vlastníctva.

13.2 Tieto podmienky neupravujú poskytovanie akýchkoľvek služieb z našej strany alebo akejkoľvek tretej strany v súvislosti s produktmi (okrem doručovacích služieb).

14. Variácia

14.1 Tieto zmluvné podmienky môžeme z času na čas revidovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

14.2 Revízia týchto podmienok sa bude vzťahovať na zmluvy uzatvorené kedykoľvek po revízii, ale neovplyvní zmluvy uzatvorené pred časom revízie.

15. Zadanie

15.1 Týmto súhlasíte s tým, že môžeme postúpiť, previesť, uzavrieť subdodávateľské zmluvy alebo inak nakladať s našimi právami a/alebo povinnosťami podľa týchto zmluvných podmienok – za predpokladu, že ak ste spotrebiteľ, takáto akcia neslúži na zníženie záruk, z ktorých máte prospech. za týchto podmienok.

15.2 Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť, previesť, uzavrieť subdodávateľské zmluvy alebo inak nakladať s akýmikoľvek vašimi právami a/alebo povinnosťami podľa týchto podmienok.

16. Žiadne výnimky

16.1 Nebude odpustené žiadne porušenie akéhokoľvek ustanovenia zmluvy podľa týchto obchodných podmienok s výnimkou výslovného písomného súhlasu strany, ktorá ju neporušuje.

16.2 Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy podľa týchto podmienok sa nebude vykladať ako ďalšie alebo trvalé vzdanie sa akéhokoľvek iného porušenia tohto ustanovenia alebo akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek iného ustanovenia tejto zmluvy.

17. Oddeliteľnosť

17.1 Ak niektorý súd alebo iný príslušný orgán určí, že ustanovenie týchto podmienok je nezákonné a/alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti.

17.2 Ak by akékoľvek nezákonné a/alebo nevykonateľné ustanovenie týchto podmienok bolo zákonné alebo vynútiteľné, ak by bola časť z nich vymazaná, táto časť sa bude považovať za vymazanú a zvyšok ustanovenia zostane v platnosti.

18. Práva tretích strán

18.1 Zmluva podľa týchto zmluvných podmienok je v náš prospech a vo váš prospech a nie je určená na prospech ani na vymáhanie zo strany akejkoľvek tretej strany.

18.2 Výkon práv zmluvných strán zo zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nie je podmienený súhlasom žiadnej tretej osoby.

19. Úplná dohoda

19.1 S výhradou časti 10.1 budú tieto zmluvné podmienky spolu s našou politikou dodania a našou politikou vrátenia tvoriť úplnú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s predajom a nákupom našich produktov a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a nami. v súvislosti s predajom a nákupom našich produktov.

20. Právo a jurisdikcia

20.1 Tieto zmluvné podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právom Hongkongu.

20.2 Akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov Hongkongu.

21. Štatutárne a regulačné zverejnenia

21.1 Kópiu týchto zmluvných podmienok nezaložíme konkrétne vo vzťahu ku každému používateľovi alebo zákazníkovi a ak tieto zmluvné podmienky aktualizujeme, verzia, s ktorou ste pôvodne súhlasili, už nebude na našej webovej stránke dostupná. Odporúčame, aby ste zvážili uloženie kópie týchto zmluvných podmienok pre budúce použitie.

21.2 Tieto zmluvné podmienky sú dostupné iba v anglickom jazyku.

22. Naše detaily

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B Jedno hlavné mesto 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 Môžete nás kontaktovať:

a) poštou na poštovú adresu uvedenú vyššie;

(b) pomocou kontaktného formulára našej webovej stránky; alebo

(c) e-mailom pomocou e-mailovej adresy zverejnenej na našej webovej stránke.

chyba: Ojoj! Žiadne kradnutie. Kontaktujte nás pre povolenie.
ENGWE Internetový obchod | Kúpte si EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Porovnajte položky
  • Celkom (0)
POROVNAŤ
6
Nákupný vozík