Ochrana osobných údajov

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich webových stránok, používateľov služieb, jednotlivých zákazníkov a zákazníckeho personálu.

1.2 Tieto zásady platia tam, kde vystupujeme ako správca údajov v súvislosti s osobnými údajmi takýchto osôb; inými slovami, kde určujeme účely a prostriedky spracúvania týchto osobných údajov.

1.3 Naša webová stránka obsahuje kontroly ochrany osobných údajov, ktoré ovplyvňujú to, ako budeme spracovávať vaše osobné údaje. Pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete určiť, či chcete dostávať priamu marketingovú komunikáciu a obmedziť zhromažďovanie, zdieľanie a zverejňovanie vašich osobných údajov. K ovládacím prvkom ochrany osobných údajov sa dostanete prostredníctvom nastavení účtu.

1.4 Na našej webovej stránke používame cookies. Pokiaľ tieto súbory cookie nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našej webovej stránky a služieb, pri prvej návšteve našej webovej stránky vás požiadame o súhlas s používaním súborov cookie.

1.5 V týchto zásadách „my“, „nás“ a „náš“ označuje našu spoločnosť. Viac informácií o nás nájdete v časti 13.

2. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

2.1 V tejto časti 2 sme uviedli všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, a v prípade osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od vás, informácie o zdroji a konkrétnych kategóriách týchto údajov.

2.2 Môžeme spracovávať údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás („kontaktné údaje“). Kontaktné údaje môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu a/alebo identifikátory účtu sociálnych médií. Zdrojom kontaktných údajov ste vy a/alebo váš zamestnávateľ. Ak sa prihlásite na našu webovú stránku pomocou účtu sociálnych médií, získame prvky kontaktných údajov od príslušného poskytovateľa účtu na sociálnych sieťach.

2.3 Môžeme spracovávať údaje o používateľskom účte vašej webovej stránky („údaje účtu“). Údaje o účte môžu zahŕňať identifikátor vášho účtu, meno, e-mailovú adresu, obchodný názov, dátumy vytvorenia a úpravy účtu, nastavenia webových stránok a marketingové preferencie. Ak sa prihlásite na našu webovú stránku pomocou účtu sociálnych médií, získame prvky údajov účtu od príslušného poskytovateľa účtu na sociálnych sieťach.

2.4 Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa transakcií, vrátane nákupov tovaru a/alebo služieb, ktoré uzatvárate s nami a/alebo prostredníctvom našej webovej stránky (“údajov o transakciách“). Údaje o transakcii môžu zahŕňať vaše meno, vaše kontaktné údaje, údaje o vašej platobnej karte (alebo iné platobné údaje) a údaje o transakcii. Zdrojom údajov o transakcii ste vy a/alebo náš poskytovateľ platobných služieb.

2.5 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám pošlete alebo ktorú pošleme my vám („komunikačné údaje“). Komunikačné dáta môžu zahŕňať komunikačný obsah a metadáta spojené s komunikáciou. Naša webová lokalita vygeneruje metadáta súvisiace s komunikáciou uskutočnenou pomocou kontaktných formulárov webovej lokality.

2.6 Môžeme spracovávať údaje o vašom používaní našich webových stránok a služieb („údajov o používaní“). Údaje o použití môžu zahŕňať vašu IP adresu, geografické umiestnenie, typ a verziu prehliadača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty webových stránok, ako aj informácie o načasovaní, frekvencii a štruktúre používania vašej služby. Zdrojom údajov o použití je náš systém sledovania analytiky.

3. Účely spracovania a právne základy

3.1 V tejto časti 3 sme uviedli účely, na ktoré môžeme spracúvať osobné údaje a právne základy spracúvania.

3.2    operácie – Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely prevádzky našej webovej stránky, spracovania a plnenia objednávok, poskytovania našich služieb, dodávania nášho tovaru, generovania faktúr, účtov a inej dokumentácie súvisiacej s platbami a kontroly kreditu. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našej webovej stránky, služieb a obchodu.

3.3    Publikácie – Údaje o účte môžeme spracovávať na účely zverejnenia týchto údajov na našej webovej stránke a inde prostredníctvom našich služieb v súlade s vašimi výslovnými pokynmi. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.4    Vzťahy a komunikácia – Môžeme spracúvať kontaktné údaje, údaje o účte, údaje o transakciách a/alebo komunikačné údaje na účely riadenia našich vzťahov, komunikácie s vami (okrem komunikácie na účely priameho marketingu) prostredníctvom e-mailu, SMS, pošty, telefónu, poskytovania služieb podpory a vybavovanie reklamácií. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to komunikácia s návštevníkmi našej webovej stránky, používateľmi služieb, jednotlivými zákazníkmi a zákazníckym personálom, udržiavanie vzťahov a správna správa našej webovej stránky, služieb a obchodu.

3.5    Priamy marketing – Kontaktné údaje, údaje o účte a/alebo údaje o transakciách môžeme spracovávať na účely vytvárania, zacielenia a zasielania priamej marketingovej komunikácie e-mailom, SMS, poštou a telefonického kontaktu na marketingové účely. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.6    Výskum a analýza – Môžeme spracovávať údaje o používaní a/alebo údaje o transakciách na účely prieskumu a analýzy používania našej webovej stránky a služieb, ako aj na skúmanie a analýzu iných interakcií s naším podnikaním. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.7    Evidencia – Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely vytvárania a udržiavania našich databáz, záložných kópií našich databáz a našich obchodných záznamov všeobecne. Právnym základom pre toto spracovanie sú naše legitímne záujmy, konkrétne zabezpečenie prístupu ku všetkým informáciám, ktoré potrebujeme na riadne a efektívne vedenie nášho podnikania v súlade s týmito zásadami.

3.8    zabezpečenia – Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely bezpečnosti a predchádzania podvodom a inej trestnej činnosti. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana našej webovej stránky, služieb a obchodu a ochrana iných.

3.9    Poistenie a riadenie rizík – Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak je to potrebné na účely získania alebo udržania poistného krytia, riadenia rizík a/alebo získania odborného poradenstva. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna ochrana nášho podnikania pred rizikami.

3.10  Právne nároky – Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak je to potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom či mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a uplatňovanie našich zákonných práv, Vašich zákonných práv a zákonných práv iných osôb.

3.11  Súlad s právnymi predpismi a životné záujmy – Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj vtedy, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

4. Poskytovanie vašich osobných údajov iným

4.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim prepravcom a prepravným partnerom, pokiaľ je to primerane potrebné na účely získania alebo udržania efektívnych dodávok tovaru.

4.2 Vaše osobné údaje uchovávané v databáze našej webovej stránky budú uložené na serveroch našich poskytovateľov hostingových služieb.

4.3 Finančné transakcie týkajúce sa našej webovej stránky a služieb môžu vykonávať naši poskytovatelia platobných služieb. Údaje o transakciách budeme zdieľať s našimi poskytovateľmi platobných služieb iba v rozsahu potrebnom na účely spracovania vašich platieb, vrátenia takýchto platieb a riešenia sťažností a otázok týkajúcich sa takýchto platieb a vrátenia peňazí. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov a postupoch poskytovateľov platobných služieb nájdete na adrese https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Okrem konkrétnych zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 5 môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životné záujmy inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom či mimosúdnom konaní.

5. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

5.1 V tejto časti 5 poskytujeme informácie o okolnostiach, za ktorých môžu byť vaše osobné údaje prenesené do tretej krajiny podľa zákona o ochrane údajov Spojeného kráľovstva a/alebo EÚ.

5.2 Hostiteľské zariadenia pre našu webovú stránku sa nachádzajú v EÚ. Príslušné orgány na ochranu údajov prijali rozhodnutie o primeranosti s ohľadom na zákony o ochrane údajov každej z krajín EÚ.

5.3 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našej webovej stránky alebo služieb, môžu byť dostupné cez internet na celom svete. Nemôžeme zabrániť používaniu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

6. Uchovávanie a vymazanie osobných údajov

6.1 Táto časť 6 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť, že budeme dodržiavať naše zákonné povinnosti v súvislosti s uchovávaním a vymazávaním osobných údajov.

6.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na daný účel alebo účely.

6.3 Vaše osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

(a) kontaktné údaje budú uchovávané minimálne 1 rok od dátumu posledného kontaktu medzi vami a nami a maximálne 3 roky po tomto dátume;

b) údaje o účte sa budú uchovávať minimálne 1 rok po dátume uzavretia príslušného účtu a maximálne 3 roky po tomto dátume;

c) údaje o transakciách sa budú uchovávať minimálne 1 rok po dátume transakcie a maximálne 3 roky po tomto dátume;

d) komunikačné údaje sa budú uchovávať minimálne 1 rok po dátume predmetnej komunikácie a maximálne 3 roky po tomto dátume; a

(e) údaje o používaní sa budú uchovávať 1 rok po dátume ich získania.

6.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 6 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

7. Vaše práva

7.1 V tejto časti 7 sme uviedli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov.

7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

()    právo na prístup - môžete požiadať o kópie svojich osobných údajov;

(B)    právo na opravu - môžete nás požiadať, aby sme opravili nepresné osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje;

(C)    právo vymazať - môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;

(D)    právo na obmedzenie spracovania - môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov;

(E)    právo namietať proti spracovaniu - môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov;

(F)     právo na prenosnosť údajov - môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli do inej organizácie alebo vám;

(G)    právo sťažovať sa dozornému orgánu - môžete sa sťažovať na naše spracovanie vašich osobných údajov; a

(H)    právo odvolať súhlas - pokiaľ je právnym základom nášho spracúvania vašich osobných údajov súhlas, môžete tento súhlas odvolať.

7.3 Tieto práva podliehajú určitým obmedzeniam a výnimkám. Viac o právach dotknutých osôb sa dozviete na stránke https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en a https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Akékoľvek z vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi si môžete uplatniť písomným oznámením, ktoré nám pošlete na kontaktné údaje uvedené nižšie.

8. O cookies

8.1 Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý odošle webový server do webového prehliadača a prehliadač ho uloží. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač požiada server o stránku.

8.2 Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie alebo „relačné“ súbory cookie: trvalý súbor cookie bude uložený webovým prehliadačom a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ho používateľ pred dátumom vypršania platnosti nevymaže; na druhej strane, platnosť súboru cookie relácie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

8.3 Súbory cookie nemusia obsahovať žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné údaje, ktoré o vás ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v súboroch cookie a získanými z nich.

9. Cookies, ktoré používame

9.1 Súbory cookie používame na nasledujúce účely:

()    overenie a stav – používame súbory cookie, aby sme vás identifikovali, keď navštívite našu webovú stránku a keď sa pohybujete na našej webovej stránke, a aby nám pomohli určiť, či ste na našej webovej stránke prihlásený;

(B)    nákupný vozík – používame súbory cookie na udržiavanie stavu vášho nákupného košíka pri prehliadaní našej webovej stránky;

(C)    prispôsobenie – cookies používame na ukladanie informácií o vašich preferenciách a na prispôsobenie našej webovej stránky pre vás;

(D)    zabezpečenia – používame súbory cookie ako prvok bezpečnostných opatrení používaných na ochranu používateľských účtov, vrátane predchádzania podvodnému použitiu prihlasovacích údajov, a na ochranu našej webovej stránky a služieb vo všeobecnosti;

(E)    reklama – používame cookies, ktoré nám pomáhajú zobrazovať reklamy, ktoré budú pre vás relevantné;

(F)     analýza - používame cookies, aby nám pomohli analyzovať použitie a výkonnosť našej webovej stránky a služieb; a

(G)    súhlas cookie - súbory cookie používame na ukladanie vašich preferencií v súvislosti s používaním súborov cookie všeobecnejšie.

10. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

10.1 Naši poskytovatelia služieb používajú cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú stránku.

10.2 Používame Google Analytics. Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní našej webovej stránky pomocou súborov cookie. Zhromaždené informácie sa používajú na vytváranie správ o používaní našej webovej stránky. Ďalšie informácie o používaní informácií spoločnosťou Google nájdete na stránke https://www.google.com/policies/privacy/partners/ a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na adrese https://policies.google.com/privacy.

11. Správa cookies

11.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookie a súbory cookie vymazať. Spôsoby, ako to urobiť, sa líšia od prehliadača k prehliadaču a od verzie k verzii. Aktuálne informácie o blokovaní a odstraňovaní súborov cookie však môžete získať prostredníctvom týchto odkazov:

()    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chróm);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); a

(F)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Hrana).

11.2 Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

11.3 Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

12. Zmeny a doplnenia

12.1 Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

12.2 Túto stránku by ste mali príležitostne skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní so všetkými zmenami týchto zásad.

12.3 O významných zmenách týchto zásad vás môžeme informovať e-mailom.

chyba:
ENGWE Internetový obchod | Kúpte si EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Porovnajte položky
  • Celkom (0)
POROVNAŤ
2
Nákupný vozík