Záruka

1. Úvod

1.1 Chápeme, že z času na čas sa môžu vyskytnúť problémy s vaším zariadením v rámci dátumu, na ktorý sa vzťahuje záruka.

1.2 Túto politiku sme vytvorili, aby sme vám umožnili získať zariadenie v perfektnom stave za vhodných okolností.

1.3 Táto politika sa vzťahuje na všetkých našich zákazníkov bez ohľadu na ich geografickú polohu.

1.4 Tieto zásady sa vzťahujú na všetky objednávky zadané prostredníctvom našej webovej stránky.

2. Záruka a servis

2.1 Záruka je uplatnená, ak prevzatý produkt nefunguje bezchybne alebo nemá vlastnosti uvedené v záručnom liste alebo reklamnej správe, alebo ak sa v priebehu prvých 12 mesiacov od dátumu kúpy objaví chyba produktu. Predávajúci sa zaväzuje, že chyby odstráni podľa bodu 5.3, prípadne opraví podľa bodu 5.4.

2.2 Predajca spracuje záležitosti podľa časti 5.4 do 45 dní odo dňa, keď dostaneme váš vrátený produkt. Predávajúci zašle náhradný diel podľa bodu 5.3 do 7 dní od identifikácie problému.

2.3 Ak predávajúci neposkytne kupujúcemu riešenie do 45 dní, predávajúci mu bezplatne vymení výrobok za identický, nový a bezchybný.

2.4 Predávajúci poskytuje záruku na všetky produkty. Záruka na plne elektrické vozidlá sa vzťahuje na batériu, elektronické komponenty a motory. Na podvozok a karosériu sa záruka nevzťahuje. Taktiež nie diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu (ako sú pneumatiky, svetlá atď.). Na záruku sa neprihliada, ak ide o mechanické poškodenie zariadenia alebo poškodenie spôsobené mechanickým poškodením zariadenia. Nedodržanie pokynov na používanie, skladovanie a údržbu môže viesť k vylúčeniu záruky.

2.5 Záruka nevylučuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku.

3. Vyhlásenie o záruke

3.1 Predávajúci vyhlasuje:

a) že produkt bude počas 12-mesačnej záručnej doby bezchybne fungovať, ak sa bude používať v súlade s jeho účelom a návodom na použitie,

(b) že sa na vašu žiadosť v rámci záručnej doby a schválenej záručnej požiadavky predajca na vlastné náklady postará o odstránenie vád a nedostatkov na výrobku.

c) že predávajúci nie je spôsobilý vykonať technické posúdenie možných vád, a preto nemôže rozhodnúť o výmene výrobku bez vyjadrenia technickej služby dovozcu.

d) zaručuje kvalitnú alebo bezchybnú prevádzku v záručnej dobe, ktorá začína plynúť odovzdaním tovaru spotrebiteľovi.

3.2 Záručné podmienky sú:

(a) pri žiadosti o záruku musíte predložiť číslo objednávky, overený záručný list, originál faktúry za nákup (alebo kópiu oboch);
– že s výrobkom nezasahovala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie;
– že kupujúci (užívateľ) so zariadením zaobchádzal a používal ho podľa priloženého návodu:

(b) kupujúci musí nahlásiť viditeľné chyby na zariadení do 8 dní od kúpy;

c) len počas záručnej doby Engwetechnici sú autorizovaným servisným strediskom pre problémy z časti 5.4;
– či záručné nálepky a pečate nie sú poškodené alebo odstránené;
– Batéria sa nabíja a vybíja najmenej každých 30 dní.

(d) počas záručnej doby má každé servisné stredisko alebo používateľ oprávnenie na údržbu jednoduchých problémov z časti 5.3;

e) vydanie obvineného do 12 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku,

4. Záruka sa nevzťahuje:

4.1 Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebovaniu a vonkajším vplyvom (duše, plášť, pneumatiky, ložiská...).

4.2 Na záruku sa rovnako neprihliada z dôvodu nesprávneho nastavenia a zaobchádzania s prístrojom, mechanické závady, závady v dôsledku neodborného, ​​nedbalého zaobchádzania s výrobkom, akéhokoľvek neoprávneného zásahu do prístroja, ak závada vznikla používaním nevhodných spotrebný materiál, ak boli do častí zariadenia nainštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia elektrického prúdu, vyššej moci, úderu blesku, vybitia batérie, nesprávneho čistenia výrobkov alebo ich častí a vniknutia tekutín do zariadenia.

4.3 Pred odovzdaním prístroja do servisu je potrebné ho očistiť od všetkých nečistôt.
V prípade nesprávneho použitia, použitia sily a zásahov, ktoré nevykonal autorizovaný servis, záruka neplatí. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

4.4 Produkt je určený výhradne na osobné použitie a nie na komerčné účely.

5. Záručný proces:

5.1 Ak chcete využiť svoje práva vyplývajúce z týchto zásad, musíte nás kontaktovať, aby ste získali autorizačné číslo na vrátenie a potom na produkt umiestnite sprievodnú poznámku s uvedením tohto čísla. Vyplňte tento dokument, podpíšte ho a pošlite nám ho cez Kontaktný formulár alebo e-mailom.
- Stiahnite si (.pdf) Formulár reklamácie záruky

5.2 vo formulári na uplatnenie záruky vyplňte nasledujúce údaje: dátum nákupu, číslo objednávky, model tovaru, podrobný popis chyby, meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, prípadne vyplňte formulár celý .

5.3 vzhľadom na povahu zariadenia a online nákupy, jednoduché opravy, ktoré sa odhadujú na 10 – 30 minút, budú riešené odoslaním bezplatného náhradného dielu na adresu kupujúceho s video návodom na výmenu dielu, ktorý spôsobuje problémy . Okrem toho bude kupujúcemu vrátených 30,00 EUR. Takéto opravy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na;

a) výmena predného led svetla, zadného svetla, pedálov, brzdových páčok, predných a zadných blatníkov, stojanu, držiakov blatníkov, držiaka batérie, kľuky,

b) nastavenie prehadzovačky, brzdnej sily, riadidiel, rýchlostného limitu/zobrazovacej jednotky/ODO,

(c) výmena zobrazovacej jednotky, ovládača displeja, riadiacej jednotky, škrtiacej klapky, konektora batérie, prednej/strednej/zadnej nápravy, prednej vidlice

5.4 všetky poruchy, ktoré nie sú zahrnuté v časti 5.3 a sú považované za ťažko odstrániteľné problémy, budú opravené výhradne servisným tímom spoločnosti engwe.net. Vyzdvihnutím bicykla na adrese kupujúceho, jeho opravou v Engweservisného strediska a zaslanie v bezchybnom stave späť kupujúcemu bezplatne. Takéto opravy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na;

a) výmena dosky plošných spojov batérie, portu na nabíjanie batérie, napájacej kukurice, zadného náboja motora s vnútornými prvkami,

b) výmena kaziet voľnobehu, snímačov elektrokola,

5.5 predávajúci po dohode s kupujúcim organizuje vyzdvihnutie tovaru na adrese kupujúceho podľa bodu 5.4. Kupujúci je povinný tovar starostlivo zabaliť podľa bodu 6. a pripraviť na vyzdvihnutie. Odbery sú realizované zmluvnou kuriérskou službou.

5.6 predávajúci alebo autorizovaný servisný technik vec prehliadne a určí, či ide o opravu v záruke alebo inú opravu

5.7 o tom zákazníka včas informuje

6. Pokyny pre správne podanie balíka

6.1 Zariadenie musí byť dobre a bezpečne zabalené, aby sa pri preprave nepoškodilo. Zabaľte ho do pôvodného obalu alebo iného vhodného a nárazuvzdorného obalu. Kuriérska služba nepozná obsah balíka, preto sa niekedy s balíkom nakladá hrubo. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, je potrebné chrániť zariadenie vo vnútri balenia mäkkou fóliou, aby nedošlo k jeho poškodeniu ani pri páde alebo hrubom zaobchádzaní. Obsah by mal byť v kartónovej krabici, v ktorej by mal byť obsah zásielky rozdelený medzi kartón s plástom, vlnitá lepenka alebo polyvinyl s bublinkami a obsah krabice by mal byť naplnený. Balík musí byť zabalený a chránený do tej miery, aby obsah vydržal pád z pásu, čo znamená pád z 1m.

6.2 Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli pri preprave zariadenia a majú sa za to, že vznikli pred odoslaním zariadenia do servisu.

6.3 Odporúčame pred odovzdaním balíka si obal odfotiť. Za škody spôsobené nevhodným zabalením alebo nedostatočnou ochranou zariadenia vo vnútri balíka zodpovedá odosielateľ balíka.

6.4 Skoordinujte presný dátum vyzdvihnutia produktu so službou. V prípade zariadenia v záručnej dobe a schválenej záruky je poštovné hradené Engwe.net.

6.5 Poštovné za mimozáručné opravy alebo neschválenú záruku je fakturované zákazníkovi. V prípade, že zariadenie už nie je v záruke, bude účtovaný poplatok za kontrolu zariadenia vo výške 35,00 € a poštovné v oboch smeroch v rovnakej výške ako pôvodne účtované prepravné.

chyba: Ojoj! Žiadne kradnutie. Kontaktujte nás pre povolenie.
ENGWE Internetový obchod | Kúpte si EP2 Pro & 750W Engine Pro
logo
Porovnajte položky
  • Celkom (0)
POROVNAŤ
2
Nákupný vozík